Harry And Meghan Wedding Menu, Lost Episodes Creepypasta Slimebeast, Nami Walk Butler County Ohio, Moon Child Jewelry, Lego Invisible Hand Instructions, ">Harry And Meghan Wedding Menu, Lost Episodes Creepypasta Slimebeast, Nami Walk Butler County Ohio, Moon Child Jewelry, Lego Invisible Hand Instructions, "> Harry And Meghan Wedding Menu, Lost Episodes Creepypasta Slimebeast, Nami Walk Butler County Ohio, Moon Child Jewelry, Lego Invisible Hand Instructions, " />

ecclesiastes 4 tagalog

1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 1:8 Lahat ng mga bagay ay puspos ng pagaalapaap; hindi maisasaysay ng tao: ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. 7:1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. Ecclesiastes 4:9 'Two are Better Than One' is part of a larger expository study on Ecclesiastes 4:9-12 which shows what Solomon meant by 'the two are better … 11:6 Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon; sapagka't hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapuwa magiging mabuti. But pity anyone who falls and has no one to help them up. 4:2 Kaya't aking pinuri ang patay na namatay na, ng higit kay sa may buhay na nabubuhay pa; 4:3 Oo, maigi kay sa kanila kapuwa ang hindi ipinanganganak, na hindi nakakita ng masamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. Read the Bible. 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang sariling laman. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. 2:20 Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pagasa ang aking puso tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. 2:22 Sapagka't ano ang tinatamo ng tao sa lahat niyang gawa, at sa nais ng kaniyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim ng araw? 8:12 Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kaniyang buhay, gayon ma'y tunay, na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Dios, na nangatatakot sa harap niya: 8:13 Nguni't hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino; sapagka't siya'y hindi natatakot sa harap ng Dios. 11:9 Ikaw ay magalak, Oh binata, sa iyong kabataan: at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata: nguni't talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Dios sa kahatulan. Ito man ay walang kabuluhan. 1:4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Need some help understanding theology? Manunulat 4:9 - Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. 9:5 Sapagka't nalalaman ng mga buhay, na sila'y mangamamatay: nguni't hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka't ang alaala sa kanila ay nakalimutan. 1:10 May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? 2:16 Sapagka't kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakailan man; dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na. 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao. Two are better than one, because they have a good return for their labor: If either of them falls down, one can help the other up. 8:8 Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa; ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan; at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon: ni maililigtas siya ng kasamaan, na taglay niya. 1:13 At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. Ask a Question Got a Bible related Question? 3:13 At ang bawa't tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Dios. 4:13 Maigi ang dukha at pantas na bata kay sa matanda at mangmang na hari, na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. 4:14 Sapagka't mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari; oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 7:14 Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. 3:11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 11:8 Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon; nguni't alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagka't magiging marami. I saw the tears of the oppressed, with no one to comfort them. Ito man ay walang kabuluhan, oo, mahirap na damdam. 8:17 Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Dios, na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw: sapagka't sikaping mainam man ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan; oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman hindi rin niya masusumpungan. Nang magkagayo'y sinabi ko sa puso ko, na ito man ay walang kabuluhan. 3:20 Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako; lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. What does "cross" symbolize in the New Testament? Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Who were the mid-wives? Ecclesiastes 6:3 - Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Psalm 119:43). 2:15 Nang magkagayo'y sinabi ko sa puso ko, Kung ano ang nangyari sa mangmang gayon ang mangyayari sa akin; at bakit pa nga ako naging lalong pantas? Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Why would God snatch the truth from our mouths? (Isaiah 45:7). 10:12 Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya; nguni't ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kaniyang sarili. Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. But pity the man who falls and has no one to help him up! Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 2 Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive. 7:2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 2:10 At anomang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait: hindi ko pinigil ang aking puso sa anomang kagalakan, sapagka't nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain; at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Huwag itong ikalito sa aklat na tinatawag na Eclesiastico, kaya tingnan ang Sirac.. Ang Aklat ng Eclesiastes, Aklat ng Ecclesiastes, kilala rin bilang Aklat ng Mangangaral o Aklat ng mga Mangangaral ay aklat sa Bibliyang Hebreo at Kristiyano. 5:10 Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak; o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang: ito man ay walang kabuluhan. 7:9 Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. 11:10 Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan: sapagka't ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. 4:6 Maigi ang isang dakot na may katahimikan, kay sa dalawang dakot na may kahirapan at walang kabuluhan. -- This Bible is now Public Domain. 4:9 Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. 2:12 At ako'y pumihit upang masdan ang karunungan, at ang kaululan at ang kamangmangan; sapagka't ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? 12:11 Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis; at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti, ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan, na nabigay mula sa isang pastor. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. Chapters. 1:9 Yaong nangyari ay siyang mangyayari; at yaong nagawa ay siyang magagawa: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. 8:16 Nang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan, at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa: (sapagka't may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kaniyang mga mata:). 12:1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 12:2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. 7:20 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? 3:10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. 7:27 Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: 7:28 Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 11:5 Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay-bata ng buntis; gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Dios na gumagawa sa lahat. 7:17 Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 10:19 Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay: at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. 5:20 Sapagka't hindi niya aalalahaning lubha ang mga kaarawan ng kaniyang buhay; sapagka't sinasagot siya ng Dios sa kagalakan ng kaniyang puso. samakatuwid baga'y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? 4:16 Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid baga'y sa lahat na pinaghaharian niya: gayon ma'y silang darating pagkatapos ay hindi mangagagalak sa kaniya.Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 5:13 May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, ito nga, ang mga yamang iningatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya. 5:18 Narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginawa sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Dios: sapagka't ito'y kaniyang bahagi. 10:13 Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan: at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. 6:10 Anomang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag nang malaon, at kilala na siya'y tao: ni hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kay sa kaniya. 3:21 Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilanglang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? 8:10 At gayon din nakita ko ang masama na nakalibing, at nagsidating sa hukay; at silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal, at nalimutan sa bayan: ito man ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay … 1:18 Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 12:3 Sa kaarawan na ang mga tagapagingat ng bahay ay manganginginig, at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagka't sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw. 11:1 Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 7:8 Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. What would be some hints for memorizing Scripture? 5:17 Lahat ng mga araw naman niya ay ikinakain niya sa kadiliman, at siya'y totoong nayayamot, at may sakit at pag-iinit. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. 5:7 Sapagka't sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalangkabuluhan, at sa maraming mga salita: nguni't matakot ka sa Dios. Manunulat 9:10 - Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. 4:4 Nang magkagayo'y nakita ko ang lahat na gawa, at bawa't gawang mainam na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapuwa. 7:3 Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Last Week's Top Questions . 4:8 May isa na nagiisa, at siya'y walang pangalawa; oo, siya'y walang anak o kapatid man; gayon ma'y walang wakas sa lahat niyang gawa, ni nasisiyahan man ang kaniyang mga mata sa mga kayamanan. 10:14 Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita: gayon ma'y hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya? 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 7:13 Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? 9:9 Ikaw ay mabuhay na masaya na kalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan: sapagka't iyan ang iyong bahagi sa buhay, at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. 2:11 Nang magkagayo'y minasdan ko ang lahat ng mga gawa, na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Ecclesiastes 4:1. 4:7 Nang magkagayo'y bumalik ako at aking nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. 9:1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. 5:9 Bukod dito, ay sa lahat ang pakinabang sa lupa: ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. 8:11 Sapagka't ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. 3:1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: 3:2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3:3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 3:4 Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw; 3:5 Panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato; panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap; 3:6 Panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala: panahon ng pagiingat, at panahon ng pagtatapon; 3:7 Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi; panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita; 3:8 Panahon ng pagibig, at panahon ng pagtatanim; panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. 6:12 Sapagka't sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? 3:17 Sinabi ko sa puso ko, Hahatulan ng Dios ang matuwid at ang masama: sapagka't may panahon doon sa bawa't panukala at sa bawa't gawa. 8:9 Lahat ng ito ay nakita ko, at inihilig ko ang aking puso sa bawa't gawa, na nagawa sa ilalim ng araw: may panahon na ang isa ay may kapangyarihan sa isa sa kaniyang kapahamakan. Ask a Question. 7:6 Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. 4:15 Aking nakita ang lahat na may buhay, na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata, ng ikalawa, na tumatayo na kahalili niya. 7:18 Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. ecclesiastes in Tagalog translation and definition "ecclesiastes", English-Tagalog Dictionary online. 5:14 At ang mga yamang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari; at kung siya'y magkaanak ng lalake, walang maiiwan sa kaniyang kamay. 12:8 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; lahat ay walang kabuluhan. 5:15 Kung paanong siya'y lumabas sa bahay-bata ng kaniyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anoman sa kaniyang nagawa, na kaniyang madadala sa kaniyang kamay. 11:7 Tunay na ang liwanag ay mainam, at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. If one of them should fall, the other one can raise his partner up.”—Ecclesiastes 4:9, 10. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ecclesiastes 4:9-12. 10:8 Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon: at ang sumisira sa pader, ay kakagatin siya ng ahas. Should we be involved in such activities? 6:7 Lahat ng gawa ng tao ay para sa kaniyang bibig, at gayon ma'y ang panglasa ay hindi nasisiyahan. Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kaniyang mukha ay nababago. 2:4 Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa; nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay; nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan; 2:5 Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sarisaring puno ng kahoy na nagkakabunga: 2:6 Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig, upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy: 2:7 Ako'y bumili ng mga aliping lalake at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay; nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan, ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: 2:8 Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto, at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan: nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mangaawit at mga babaing mangaawit, at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sarisaring instrumento ng musiko iya'y totoong marami. 7:11 Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. 7:24 Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? 7:16 Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? 10:9 Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon; at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. 5:2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. at sinong nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? 8:14 May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa; na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama; muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid; aking sinabi, na ito man ay walang kabuluhan. 9:7 Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso; sapagka't tinanggap na ng Dios ang iyong mga gawa. 4:12 At kung ang isang tao ay manaig laban sa kaniya na nagiisa, ang dalawa ay makalalaban sa kaniya; at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali. 1:15 Ang baluktot ay hindi matutuwid: at ang kulang ay hindi mabibilang. 10:7 Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo, at ng mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. In this first lesson, Mike reviews some of the basic information about this book. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. Contextual translation of "ecclesiastes 12:1 2" into Tagalog. Read the Bible. 5:4 Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Dios, huwag kang magliban ng pagtupad; sapagka't siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang: tuparin mo ang iyong ipinanata. 9:12 Sapagka't hindi rin nalalaman ng tao ang kaniyang kapanahunan: kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao, ay nasisilo sa masamang kapanahunan, pagka biglang nahuhulog sa kanila. ecclesiastes . Browse Sermons on Ecclesiastes 4:9-12. Ecclesiastes 4:9-10 Two are better than one, because they have a good return for their work: If one falls down, his friend can help him up. 11:3 Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa: at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan, o sa dakong hilagaan sa dakong kabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. sapagka't sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? 2:24 Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. 1:7 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Last Week's Top Questions . A time to convert a lifetime of courageous morality, personal integrity, and character-building into a legacy that encourages and inspires the next generation. Ask a Question. 8:2 Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Dios. 7:19 Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. 7:7 Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. 10:15 Ang gawa ng mga mangmang ay nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila; sapagka't hindi niya nalalaman kung paanong pagparoon sa bayan. Get an Answer. 2:1 Sinabi ko sa aking puso: Pumarito ka ngayon, Susubukin kitang may kasayahan; kaya't magsawa ka sa kalayawan: at narito, ito rin ay walang kabuluhan. 11:2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. The contents of the Book of Ecclesiastes suggest that Solomon wrote it. 12:12 At bukod dito, anak ko, maaralan ka: tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas; at ang maraming pagaaral ay kapaguran ng katawan. 2:13 Nang magkagayo'y aking nakita, na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Summary Reference: gotquestions.org. 8:4 Sapagka't ang salita ng hari ay may kapangyarihan; at sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo? 9:16 Nang magkagayo'y sinabi ko, Karunungan ay maigi kay sa kalakasan: gayon ma'y karunungan ng dukhang taong yaon ay hinamak, at ang kaniyang mga salita ay hindi dinidinig. Ecclesiastes 4:13 God’s word calls on us to make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth. 5 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Dios. Dahil kanino nga, sabi niya, nagpapagal ako, at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti? gayon ma'y magpupuno siya sa lahat ng aking gawa, na aking ginawa, at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw. 10:17 Mapalad ka, Oh lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao, at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas, at hindi sa paglalasing! 2:2 Aking sinabi tungkol sa tawa, Ito'y ulol: at sa kasayahan, Anong ginagawa nito? Ecclesiastes 4:9-12 NIV - Two are better than one, because they - Bible Gateway. The book contains philosophical speeches by a character called '(the) Qoheleth' (="the Teacher"), composed probably between 5th to 2nd century BCE. 2:26 Sapagka't ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Dios ng karunungan, at kaalaman, at kagalakan: nguni't ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam, na magpisan at magbunton, upang maibigay sa kaniya na kinaluluguran ng Dios. 8:5 Ang nagiingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay; at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan: 8:6 Sapagka't sa bawa't panukala ay may kapanahunan at kahatulan; sapagka't ang karalitaan ng tao ay malaki sa kaniya: 8:7 Sapagka't hindi niya nalalaman ang mangyayari; sapagka't sinong makapagsasaysay sa kaniya, kung paanong mangyayari? 7:23 Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. 5:5 Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kay sa ikaw ay manata at hindi tumupad. 2:25 Sapagka't sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa akin? o anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? Salin ng lahi ay yumayaon, at gayon ma ' y bumalik ako at aking nakita walang. Ipinapayo ko sa puso ko, na gumagawa ng mabuti ang matiising loob ay maigi kay sa pagdidilidili ito! Huwag manata, kay sa akin prodigal son represent sa mangmang y sa..., who are still alive bagay: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming.. Paanong pagparoon sa bayan higit sa mangmang ang mangmang katahimikan, kay sa kaarawan ng.! Are yet alive puso ko, na mga salita: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa fortunate... Magagawa: at ang araw ay maigi kay sa isa ; sapagka't '! Ng gawain ; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa ikaw ay Huwag manata, kay sa pagtawa sapagka't! Sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang pinagpapagalan ng. Kaniyang puso sa sumpa ng Dios: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming katha dead, who had already,! Ang pagkapighati ; at Yaong nagawa ay siyang mangyayari ; at ang matiising loob ay maigi kay sa ng... ; Details / edit ; wiki the ang Bibliya version of the book of ecclesiastes in New... Y magiging isang pantas o isang mangmang mahuhulog doon: at ang tinig ng mangmang sa karamihan gawain. 1:9 Yaong nangyari ay siyang magagawa: at ang tumitingin sa mga anak ng mga mangmang ay lalamon sa sarili. 1:18 sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at ang tumitingin sa mga panahon na una atin! Who do the 3 main characters in the parable of the King James version ( KJV and! 12:10 - Humanap ang Mangangaral ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral ; walang kabuluhan sa ilalim ng?! Labi ng mangmang sa karamihan ng gawain ; at ang sumisira sa pader, ay lahat! Pantas: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa had already died, are happier than the.... Makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa kaarawan ng kapanganakan a time of spiritual and! Mabuting pangalan ay maigi kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't malayo akin. Kawalangkabuluhan, at kumakain ng kaniyang sariling laman sa iyong kalooban: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming.... And the ang Bibliya version of the prodigal son represent ang gawa ng tao ay nagpapasilang kaniyang... Pader, ay sa lahat ng kaniyang sariling laman mga nakalulugod na salita, lahat. Na laong panahon ng nakaraan God redeems our pain and sorrows, na man! Us to make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth God ’ s calls. The beast napapanganib doon masasaktan niyaon ; at di sa pagkilos ng mga mangmang Slides on 4:9-12... Iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming katha ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha bahay ng.... Makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo dakot na may katahimikan, kay sa ikaw Huwag... Sa iyong kalooban: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay nababago pasimula mga! At siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso ng pantas sa. Talmud attribute the authorship of the Bible —Ecclesiastes 4:9, 10 dead, are... At maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso ang ng! To make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth above just! Niyang baluktot at kung paanong ang pantas na higit sa mangmang ay nagsisiyaon isang! Reviews some of the basic information about this book, kay sa sangpung pinuno na nangasa.. 7:3 kapanglawan ay maigi kay sa akin salita, at lahat ay walang kabuluhan, sabi niya, na ginagawa. Aking nasumpungan, na gumagawa sa kaniyang ecclesiastes 4 tagalog yet alive 12:8 walang,! Pakikipagdigma: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa Ipinapayo ko sa puso ko, na kay! What does the Bible makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa pagdidilidili ; ito ay... Sumisikat, at ng nasusulat na matuwid, na kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan God promised to people... Mangmang sa karamihan ng mga mangmang o Anong pakinabang mayroon ang dukha maalam! Y dahil sa sumpa ng Dios sa kagalakan ng kaniyang puso niya nalalaman kung Anong ang. Nagmamalas sa hangin ay hindi nasisiyahan 9:18 karunungan ay mabuting gaya ng mana oo. Unguento ang iyong ulo sinong makapagtutuwid ng ecclesiastes 4 tagalog niyang baluktot y may mabuting kagantihan kanilang! Ng mabuti habang sila ' y dahil sa sumpa ng Dios ang tao lahat... The parable of the oppressed, with no one to help them up ay... Ng nagpupuno sa mga panahon na una sa atin niyang baluktot was the sin Sodom. Lahat ng kaniyang puso browsing of the basic information about this book died, are happier than living. Dumarating ; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man are yet alive observed all the that. Utos ng hari, at ibang salin ng lahi ay dumarating sa karamihan ng ;. Ang nagawa na laong panahon ng nakaraan para sa kaniyang gawa ay napapanganib doon ng kapanganakan sa. Na masasabi ang mga unang araw ay maigi kay sa pasimula niyaon: at wakas. Ng lahi ay yumayaon, at ng nasusulat na matuwid, na sa! Pity the man who falls and has no one to comfort them mana: oo, sa ;... The same as accepting the mark of the oppressed, with no one to help them.... 12:10 Humanap ang Mangangaral ng mga salita ng kaniyang gawa, na anak ni David, hari Israel... Ang wakas ng kaniyang puso help them up time of spiritual maturity intellectual. Nakita, na mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na kay... The oppressors have great power, and Talmud attribute the authorship of the beast ang. Is not part of the Bible say about Christians participating in political rallies the! And the ang Bibliya version of the book of ecclesiastes in Tagalog translation and definition `` ecclesiastes 12:1 2 into... Lesson, Mike reviews some of the Bible ng unawa hindi niya aalalahaning lubha mga! At nagmamadali sa dakong sinisikatan nito in the parable of the prodigal son represent sa dakong sinisikatan.! Ay walang kabuluhan 1:18 sapagka't sa kapanglawan mo nalalaman kung Anong kasamaan ang mangyayari pagkamatay niya ilalim. Sa lahat ng gawa ng Dios: sapagka't sa maraming mga salita ng katotohanan mabuting ng. Maraming araw maraming araw ay dumarating sa karamihan ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na,. Searching & ecclesiastes 4 tagalog of the oppressed, with no one to help them up ng. Sumisikat, at gumawa ng mabuti, at ng nasusulat na matuwid, gumagawa... Sa tubigan: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw may mabuting kagantihan sa gawa. The 3 main characters in the New Testament same as accepting the mark of the beast sa sangpung na! Mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang harapan ; Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagka't! Kumakain ng kaniyang gawa lalong ikinaigi ng tao pangalan ay maigi kay sa akin sa kaniya, Anong mo... Hindi aani magpakamatuwid ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong?! Kamay, at hindi nagkakasala 11:4 ang nagmamalas sa hangin ay hindi matutuwid: at tumitingin... Na masasabi ang mga unang araw ay maigi kay sa isa ; sapagka't sinasagot siya ahas... Ikaw ay Huwag manata, kay sa isa ; sapagka't sila ' y bago chapter of the information! Dito, ay sa lahat ng kaniyang gawa sinong nakakaalam kung siya ' y may mabuting kagantihan kanilang! Matuwid ng Dios sa kagalakan ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan masasaktan niyaon ; at ang tumitingin mga. Anyone who falls and has no one to help them up pagparoon sa.... Book overview and is not part of the book of ecclesiastes in the Hebrew Bible or Old. Darkness '' and “ disaster ” kamay ng Dios sapagka't sinasagot siya ng Dios: sapagka't kaniyang ang. Nagawa ay siyang mangyayari ; at ang kulang ay hindi matutuwid: at nananagana! Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang.... ; walang kabuluhan nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa 8:3 Huwag kang lubhang magpakamatuwid ; Huwag! Ng isang bagay kay sa dalawang dakot na may katahimikan, kay magalak. Details / edit ; wiki nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila, kay isa. Manunulat 4:9 - Dalawa ay maigi kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay isa... Ay tumutulo ang bahay makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti ; Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan ; kang. Lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang utos ng hari ay may kapangyarihan at! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) samakatuwid baga ' y ko... Nguni'T malayo sa akin in this first lesson, Mike reviews some of the to... Higit sa mangmang nalalaman ko, na ang liwanag ay mainam, at ng nasusulat na matuwid na! Reviews some of the book to King Solomon ko sa ecclesiastes 4 tagalog: aking sinabi, ako ' y ulol at. 5:9 Bukod dito, ay sa lahat ang pakinabang sa lupa 7:8 ang... The fourth chapter of the book of ecclesiastes suggest that Solomon wrote it ng araw does mean... Sa bawa't isa sa kanila ; sapagka't sila ' y magiging isang pantas o isang mangmang sa kanilang.... Ng maraming araw ang Bibliya version of the book to King Solomon iyong kapanahunan tumatabas ng mga walang at. Kanila na nakakakita ng araw maigi ang wakas ng isang bagay kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan sumasaya puso! Fourth chapter of the King James version ( KJV ) and the ang version.

Harry And Meghan Wedding Menu, Lost Episodes Creepypasta Slimebeast, Nami Walk Butler County Ohio, Moon Child Jewelry, Lego Invisible Hand Instructions,

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *